Privaatsuspoliitika

Isikuandmed ja nende töötlemine

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed jms. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed nn eriliigilised isikuandmed ehk delikaatsed isikuandmed, milleks on muu hulgas inimese tervist puudutavad andmed. Samas isikukoodid on tavalised isikuandmed ja nende kasutamisele ei ole seatud rohkem piiranguid kui näiteks inimese nime või sünniaja kasutamisele.

Statistilisi andmeid ei loeta isikuandmeteks juhul, kui puudub võimalus üheselt tuvastada isikut, keda need andmed puudutavad.

Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. Spordimeditsiini Sihtasutus töötleb kehtiva ravisuhte olemasolul isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid, tervishoiuteenuse osutajana (tervishoiuteenuse korraldamise seadus §41) ehk näiteks, kui olete registreerinud ennast eriarsti vastuvõtule või terviseuuringule, siis lähtume seadusest tulenevast tervishoiuteenuse osutaja õigusest andmetele juurdepääsuks (tervise infosüsteemi põhimäärus § 11). Isikuandmete töötlemisel lähtume muuhulgas minimaalsuse põhimõttest, mille kohaselt piirdume andmete kogumisel ja kasutamisel ainult sellega, mis on vajalik andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks.

 

Töötleme Teie isikuandmeid, kui:

 • võtate ühendust meie registratuuriga, soovides broneerida endale või oma lapsele/hooldatavale aega terviseuuringule, eriarsti vastuvõtule, füsioterapeudi vastuvõtule või füsioterapeutilisele protseduurile;
 • tulete terviseuuringule, eriarsti vastuvõtule, füsioterapeudi vastuvõtule või füsioterapeutilisele protseduurile – töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas terviseseisundit puudutavaid andmeid tervisliku seisundi hindamiseks ning haiguse või vigastuse diagnoosimiseks ja ravimiseks. Kõikide meie teenuste loetelu ja täpsemad kirjeldused on leitavad www.sportmed.ee;
 • Teie alaealine laps/hooldatav tuleb terviseuuringule, eriarsti vastuvõtule, füsioterapeudi vastuvõtule või füsioterapeutilisele protseduurile – töötleme Teie isikuandmeid, et kontrollida Teie seotust patsiendiga. Edastame Teile kui patsiendi vanemale/hooldajale patsiendi terviseseisundit puudutavaid andmeid (terviseuuringu kokkuvõte ja tõend) krüpteeritult, välja arvatud juhul, kui seaduslikel alustel on andmete edastamine keelatud;
 • soovite enda või oma alaealise lapse/hooldatava ravidokumentide või terviseuuringu kokkuvõtte/tõendi väljastamist – kasutame Teie või Teie nõusolekul dokumentide saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks;
 • saadate meile teabenõude, kaebuse või ettepaneku (kaebuste lahendamise kord on leitav siit) – kasutame Teie isikuandmeid kaebuses või ettepanekus toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele saab vastata ainult teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitame sellest Teid;
 • kandideerite meile tööle – lähtume Teie enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest. Eeldame, et kandidaadi soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata.

 

Turvakaamerad

Spordimeditsiini Sihtasutuses on kasutusel turvakaamerad, mille kasutamisest informeerivad kaamera kujutisega ja vastavasisulise tekstiga kleebised sissepääsu uksel.

Turvakaamerad edastavad reaalajas pilti, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Kaamerad jälgivad kindlaid ruume ning seal toimuvat eesmärgiga ennetada ja ära hoida võimalikke vara säilimist või  isikuid ohustavaid situatsioone, võimaldada erinevatele ohuolukordadele reageerimist ning selgitada välja varalise või mittevaralise kahju tekitaja. Turvakaameratega ei ole lubatud heli salvestamine ega konkreetse inimese jälgimine.

Turvakaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutab Spordimeditsiini Sihtasutus selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Kaamerate salvestistele on õigus ligi pääseda ainult volitatud töötajatel. Salvestisi tohib edastada väljapoole Spordimeditsiini Sihtasutust või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile).

Kaamerate salvestisi säilitatakse maksimaalselt 60 kalendripäeva, pärast mida salvestised kustutatakse andmete üle salvestamisega.

Kaameratega seotud küsimustega võite pöörduda e-posti aadressile tuk@sportmed.ee.

 

Kirjavahetus ja dokumentide väljastamine

Delikaatseid isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele krüpteeritult e-posti teel või tähitud postiga. Näiteks juhul, kui arst ei väljasta terviseuuringu kokkuvõtet uuringu päeval paberkandjal, siis saadetakse see krüpteeritult Teie e-postile.

Kõik meile paberkandjal saabunud kirjad registreeritakse Spordimeditsiini Sihtasutus dokumendihaldussüsteemis.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada teabenõue. Teabenõude saamisel vaatab Spordimeditsiini Sihtasutus üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need Teie isiklikud andmed, mille töötlemiseks taotlejal puudub õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist.

Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente seaduses sätestatud ulatuses kolmandatele isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida (nt politsei, haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms). Enne dokumentide väljastamist tehakse kindlaks seadusliku aluse olemasolu, tuvastatakse päringu teinud isik ning dokumentide edastamine või neile juurdepääsu võimaldamine dokumenteeritakse.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitatakse üldjuhul viis aastat, pärast mida dokumendid hävitatakse.

Kogutud andmetega seotud õigused

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Tutvumiseks esitage meile allkirjastatud taotlus ning edastage see posti teel (Tondi 84/3, Tallinn 11316) või e-posti teel tuk@sportmed.ee.

Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist;
 • on vastuolus seadusandlusega.

Teil on õigus nõuda oma ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võite nõuda nende andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Täidame Teie esitatud nõude andmete parandamiseks, kasutamise lõpetamiseks või kustutamiseks, kui see on põhjendatud ja seadusega kooskõlas.

Kui isikuandmete töötlemise kord on reguleeritud mõnes õigusaktis, siis arvestame õigusaktis toodud korda (sh kas isikul on õigus nõuda enda andmete töötlemise lõpetamist).

Andmete kustutamise aluste kohta leiab lisainfot ka Isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR -General Data Protection Regulation) artiklis 17.

 

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda e-posti aadressil tuk@sportmed.ee

Kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega e-posti aadressil tuk@sportmed.ee või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

Spordimeditsiini Sihtasutus teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

Kinnitatud:

Dr Mihkel Mardna
Juhatuse liige
Spordimeditsiini Sihtasutus
23.05.2018