Eesti English Русский


KOOSTÖÖ:
 
    

Eesti spordimeditsiini valdkonna SWOT-analüüs /2011 sügis/

SISEMISED TUGEVUSED
- Valdkonna spetsialistide (spordiraviarstide, diagnostikute, ortopeedide jne) teadmiste ja oskuste tase on rahvusvaheliselt kõrgel tasemel, aktsepteeritud ja konkurentsivõimeline;
- Teatud teenuste osas on Eesti maailmatasemel (nt liigutuste videoanalüüs);
- Eesti spordimeditsiini valdkonnal on head sidemed ning pikaajaline koostöö rahvusvaheliste tippkeskustega;
- Teatud spordialade lõikes on Eestis olemas tipptasemel treenimisvõimalused (Audentese spordikompleks, Tere tennisekeskus, A Le Coq Arena, Tehvandi suusakeskus jne);
- Eesti on rahvusvaheliselt tuntud e-teenuste (eesrindliku IT-riigi imago) poolest;
- Eesti on tippspordivõistlustel edukaid tulemusi saavutanud sportlaste kaudu rahvusvaheliselt tuntud;
- Teenuste (nii põhi- kui lisateenuste) kontsentreeritus ning logistiline lähedus (eelkõigeTallinna ja Tartu kontekstis);
- Teenuste hinnatase eksportturgude kontekstis konkurentsivõimeline (raviteenuste hinnatase pigem madalam võrreldes arenenud riikidega, aga teenuse kvaliteet kõrge ja lühemad ravijärjekorrad);
- Edukate Põhjamaade naabrus ja logistiline lähedus (Soomes ortopeedia tase väga kõrge), mis võimaldab koordineerida teenuste pakkumist ühiselt (vahemaad väikesed, võimalik nt päevaks sõita terviseuuringutele või raviteenust saama Soome);
- Paindlikkus teenuste pakkumisel (komplekssed lahendused, lühikese aja jooksul võimalik tarbida laia valikut teenuseid, lühemad järjekorrad);
- E-nõustamisvõimaluste olemasolu;
- Spordi kõrge populaarsus Eestis – spordisaavutuste tase (nii tipp-, kui ka tervise- ja rahvaspordi tasemel) ühe elaniku kohta maailmas üks kõrgemaid.
 
SISEMISED NÕRKUSED
- Sportlaste madal terviseteadlikkus ja sellest tingitud sporditraumade progressiivne kasv – vähe teadmisi selle kohta, kuidas sporditraumade tekkimist ennetada;
- Eeltoodust tulenevalt sportlike soorituste langus – sportlase vähene võimekus esineda spordivõistlustel kõrgetel kohtadel;
- Teenused nii tipp-, noor- kui ka tervisesportlaste tasandil ei ole terviklikult välja arendatud, keeruline on hankida infot Eestis pakutavate võimaluste kohta;
- Teenuste ebaühtlane kvaliteet;
- Süsteemse, organiseeritud koostöö puudumine erinevate teenusepakkujate vahel, sh ressursside (materjalid, tehnoloogia, oskusteave) jagamise osas;
- Spordimeditsiini õppekavade puudumine kõrgkoolides, Eestis puudub hetkel võimalus õppida spordimeditsiini;
- Infrastruktuur lõpptarbija teenindamiseks on puudulikult välja arendatud (nt noorsportlastel kaugematest Eesti piirkondadest on keeruline saada terviseuuringutele), puuduvad võimalused teatud teenuseid kohapeal pakkuda;
- Teatud teenused on võrdlemisi kallid Eesti siseturu kliendi jaoks, mis omakorda tingib selle, et siseturul on maksejõulist klientuuri vähe. Riigi toetused siseturu tarbijale kesised.
- Tippspetsialistide ja kompetentside puudus – paljud meditsiiniharidusega spetsialistid on Eestist lahkunud ning töötavad välisriikides;
- Kõrgtehnoloogilise materiaalse baasi puudus ning piiratud võimalused seda arendada (rahaliste ressursside nappus, puuduvad riiklikud toetusmeetmed meditsiini- ja laboritehnika soetamiseks);
- Organisatsioonide väiksus (enamik teenusepakkujaid on väikeettevõtted);
- Vähene turundustegevus, piiratud võimalused teenuste ja valdkonna kui terviku turundamiseks väljaspool Eestit;
- Riigipoolne vähene ning kaootiline panustamine valdkonna arendamisse;
- Teadus- ja arendustegevuse piiratud võimalused antud valdkonnas (nn test- või kontrollgrupi, võrdlusbaasi vähesus);
- Erialaliitude vähene koostöö ja tegevuste killustatus.
 
VÄLISED VÕIMALUSED
- Eksportturgudele sisenemine ning (maksejõulise) klientuuri suurendamine ekportturgude klientide arvelt;
- Koostöös partneritega (riik, erialaliidud, välispartnerid) toodete/teenuste arendamine, valdkondliku ennetustöö mahu suurendamine ning valdkondlike arendustegevuste läbiviimine;
- Riiklike ja struktuurifondide toetusmeetmete (EASi klastrite arendamise programm) ärakasutamine valdkonna arendamiseks ning turundustegevuste läbiviimiseks eksportturgudel;
- Suurem koostöö erinevate partneritega ressursside koondamiseks ning turundus- ja ekspordivõimekuse suurendamiseks;
- Valdkonna turuosaliste teadmiste ja oskuste taseme tõstmine valdkonna toodete ja teenuste arendamise ning ekspordipotentsiaali suurendamise osas;
- Osalemine tippspordi uuringukeskuse loomises;
- Valdkonna tähtsustamiseks ning spetsialistide arvu suurendamiseks spordimeditsiini eriala taastamine TÜ arstiteaduskonnas (residentuuri tasemel);
- Teadus- ja arendustegevus valdkonna toodete ja teenuste arendamiseks, sh interaktiivsete võimaluste (e-keskkonnad) suurem ärakasutamine teenuste pakkumiseks rahvusvahelistel turgudel.
 
VÄLISED OHUD
- Sporditraumade ennetustegevustele ja spordimeditsiini valdkonnale eraldatavate toetuste vähenemine;
- Konkurentsi tihenemine välisturgudel, mis raskendab Eesti teenusepakkujate läbilöögivõimet välisturgudel;
- Eesti ei suuda tehnoloogia kiire arenguga kaasa minna ega püsida samas tempos teiste arenenud riikidega (eelkõige investeeringute osas kõrgtehnoloogilistesse diagnostika- jm seadmetesse);
- Arstide ning muude kõrgtasemel valdkondlike spetsialistide lahkumine Eestist (välisriikides palgatasemed oluliselt kõrgemad);
- Eestis pakutavate teenuste kallinemine.
 
Koduleht Elitec'st