Klastrist

Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST on ühendus, mis koondab erinevaid valdkondlikke asutusi, organisatsioone, ettevõtteid, et välja töötada uusi innovaatilisi lahendusi liikumistervise valdkonnas.

 

Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST:

* on valdkonnaülene organisatsioon, mis hõlmab partnereid, kes on otseselt või kaudselt seotud inimese elujõu ja elukeskkonna rikkuse kasvatamisega läbi liikumistervise.

* koondab partnereid ja tegutseb järgmistes valdkondades: meditsiiniteenused, biotehnoloogia, e-tervis ja valdkonna infotehnoloogia ja kommunikatsioon. Tervikliku väärtusahela toimimiseks on kaasatud tugivaldkonnad – tugiteenuste, seadmete ja/või tarvikute pakkujad, haridus-, teadus- ja arendusasutused, TAKid ja kompetentsikeskused, kohalikud omavalitused ja riigiasutused ning valdkonna kõik erialaliidud ja katusorganisatsioonid.

* ühendab liikmeid (konsortsiumipõhised ehk klastrisisesed) ja välised koostööpartnerid, kes pakuvad tooteid ja teenuseid ja/või viivad läbi tegevusi, mis on otseselt või kaudselt seotud inimeste elujõu ja elukeskkonna rikkuse kasvatamisega läbi liikumistervise ja sellega seotud valdkondade (tervishoid, sh biotehnoloogia meditsiinis, IKT ja e-tervis, sport, turism jm) innovaatilise tegevuse soodustamise ja arendamise.
* on Eesti Spordimeditsiini klastri jätkuklaster laiendatud koosseisu, strateegiliste eesmärkide ja tegevustega.

SportEST klastri fookuses on inimene, kelle eluea ja tervena elatud aastate arvu tõstmine on nii rahvusvaheliselt kui ka Eesti siseselt üks olulisi prioriteete. Eesmärk on innoveerida valdkonda, et läbi koostöö luua uut ja panustada tugevalt liikumistervise arendamisse, mida partnerid üksinda ei suudaks, kuna enamik neist on väikesed või keskmised ettevõtted, aga samas valdkonnas unikaalse tegevusega.

Ühiselt panustatakse nutika spetsialiseerumise valdkondade arendamisse põhifookusega tervishoiuteenustel ja tehnoloogiatel, e-tervise ja nendega seotud IKT valdkonnal.

Spordimeditsiini Sihtasutuse projekt EU49304 „Liikumistervise innovatsiooni klaster“ on kaasrahastatud klastrite meetme raames Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 1.11.2015-31.10.2018.

Projekti kogumaksumus on 1 192 000 eurot, millest toetus moodustab 596 000 eurot.

*Liikumistervise innovatsiooni klaster on kaasrahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Klastri stateegiaga on võimalik tutvuda siin.
Liikumistervise innovatsiooni klastris on 38 partnerit.

www.sportest.eu