Ravijärjekorra pidamise reeglid

Ravijärjekorra pidamise reeglite aluseks on sotsiaalministri 21.08.2008 vastu võetud määrus nr 46 „Tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“

Ravijärjekorda peetakse Spordimeditsiini SA tervise infosüsteemis Perearst2.

Ravijärjekorda registreerib administraator, arst või õde:

 • Spordimeditsiini SA registratuuris;
 • telefoni või e-posti vahendusel registratuuris.

Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud Spordimeditsiini SA registratuuris ning telefoni või e-posti vahendusel kõigil tööpäevadel ajavahemikus kell 9.00–17.00. Spordimeditsiini SA on kohustatud esimesel pöördumisel registreerima nimetatud ajavahemikus saabunud ravijärjekorra taotlused olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.

Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:

 • patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
 • kuni 19-aastaste noorsportlaste puhul treeningtundide arv nädalas, spordiala ja spordiklubi;
 • planeeritav vastuvõtu aeg;
 • planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos, uuringu või protseduuri nimetus);
 • patsiendi kontaktandmed (kontakttelefon ja e-posti aadress);
 • patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
 • ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
 • ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
 • märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda Spordimeditsiini SA registratuuris väljastatakse patsiendile kirjalik teatis, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbrit.

Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda Spordimeditsiini SA registratuuri telefoni või e-posti teel, teatatakse patsiendile telefoni või e-posti teel tervishoiuteenuse osutamise aeg ja tervishoiuteenust osutava tervishoiutöötaja nimi ja telefoni number.

Spordimeditsiini SA poolt ravijärjekorras muudatuse tegemisel on kohustus patsiendile muudatustest teatada hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.

Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, siis on Spordimeditsiini SA kohustatud patsienti teavitama teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.

 

Spordimeditsiini SA ravijärjekorra pidamise reeglid vaadatakse üle kord aastas ja vajadusel tehakse muudatused teenuste kättesaadavuse parandamiseks.

 

 

Kinnitatud:

Mihkel Mardna

Juhatuse liige

02.01.2017