Eesti English Русский


KOOSTÖÖ:
 
    

LIIKUMISTERVISE INNOVATSIOONI KLASTER, mille eelkäija on EESTI SPORDIMEDITSIINI KLASTER, kannab kaubamärki SportEST.

2012 aasta alguses koondusid enamus olulisemad spordimeditsiini ja tugi- ning lisa teenuseid pakkuvad asutused, moodustades Eesti Spordimeditsiini klastri koondnimetusega SportEST.  Projekt oli  rahastatud osaliselt Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi kaudu 01.01.2012 kuni 31.08.2014.

8.12.2015.a. otsusega toetas EAS „Liikumistervise innovatsiooni klastri“ tegutsemist kuni 31.10.2018.

Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST 
* on Eesti Spordimeditsiini klastri jätkuklaster laiendatud koosseisu, strateegiliste eesmärkide ja tegevustega.
* on valdkonnaülene organisatsioon, mis on enda alla koondanud partnereid erinevatest valdkondadest, kes on otseselt või kaudselt seotud inimese elujõu ja elukeskkonna rikkuse kasvatamisega läbi liikumistervise.
* ühendab liikmeid (konsortsiumipõhised ehk klastrisisesed) ja välised koostööpartnerid, kes pakuvad tooteid ja teenuseid ja/või viivad läbi tegevusi, mis on otseselt või kaudselt seotud inimeste elujõu ja elukeskkonna rikkuse kasvatamisega läbi liikumistervise ja sellega seotud valdkondade (tervishoid, sh biotehnoloogia meditsiinis, IKT ja e-tervis, sport, turism jm) innovaatilise tegevuse soodustamise ja arendamise.
* koondab partnereid ja tegutseb järgmistes valdkondades: meditsiiniteenused, biotehnoloogia, e-tervis ja valdkonna infotehnoloogia ja kommunikatsioon. Tervikliku väärtusahela toimimiseks on kaasatud tugivaldkonnad – tugiteenuste, seadmete/tarvikute pakkujad, haridus-, teadus- ja arendusasutused, TAKid ja kompetentsikeskused, kohalikud omavalitused ja riigiasutused ning valdkonna kõik erialaliidud ja katusorganisatsioonid.

Liikumistervise klastri fookuses on inimene, kelle eluea ja tervena elatud aastate arvu tõstmine on nii rahvusvaheliselt kui ka Eesti-siseselt üks olulisi prioriteete. Eesmärk on innoveerida valdkonda, et läbi koostöö luua uut ja panustada tugevalt liikumistervise arendamisse, mida partnerid üksinda ei suudaks, kuna enamik neist on väikesed või keskmised ettevõtted, aga samas valdkonnas unikaalse tegevusega.

Ühiselt panustatakse Arengufondi nutika spetsialiseerumise valdkondade arendamisse põhifookusega tervishoiuteenustel ja tehnoloogiatel, e-tervise ja nendega seotud IKT valdkonnal. 

Kokku on ühinenud praegusel hetkel 40 partnerit, sh 24 äriühingut. 2016. aastal on klaster avatud uutele koostööpartneritele ja projektidele. Klastri meede ei võimalda sponsoreerida üritusi, tegevusi, inimesi.

Arvestades valdkonna peamisi puudusi: killustunud toodete-teenuste valik, madal lisandväärtus ja rahvusvahelise konkurentsivõime puudumine, teenuseosutajate vähene omavaheline koostöö, sh seda toetavate IKT lahenduste mitte integreerumine, inimeste madal teadlikkus võimalustest, idufirmade vähesus, ekspertide taseme suur kõikuvus ja väljaränne, valdkonnaülese koordineeriva organisatsiooni puudumine jne, on ühisteks eesmärkideks läbi toodete/teenuste arendamise, võrgustumise ja rahvusvahelistumise valdkonna saavutada ettevõtete majandusnäitajate, innovatsioonialast koostööd tegevate ja uute ettevõtete arvu kasv.

SportESTi administratiivne tegevus on logistilises ja infrastruktuurilises mõttes suuresti koondunud Tondi linnaosas asuvale Audentese spordilinnaku territooriumile või selle vahetusse lähedusse, kus tegutsevad lisaks Audentese Halduse OÜ-le ka mitmed teised klastri partnerorganisatsioonid (Spordimeditsiini SA, Füsioteraapia Kliinik OÜ, Tallinna Ülikool, Tondi Tennisekeskus jt).

Spordimeditsiini Sihtasutuse projekt EU49304 „Liikumistervise innovatsiooni klaster“ on kaasrahastatud EAS-i Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 1.11.2015-31.10.2018.

http://sportest.eu/et/klastrist

                      
 

Koduleht Elitec'st